Previous Previous
Next Next
2 / 5

Laszlo Taubert

Stripped Idoles, 2012

brown and white marble, 136 cm

separatorblock